Kystverkmusea - et nasjonalt nettverksmuseum for maritim
infrastruktur

Anlegg for sikrere sjøfart har vært viktig for havlandet Norge helt siden Floke Vildgerson reiste varde på Ryvardneset i 869.

1000 år senere spilte Losvesenet, Kanal- og Havnevesenet og Fyrvesenet en avgjørende rolle for at Norge utviklet seg til å bli en moderne stormakt innen sjøfart og fiskeri.

I vår tid ligger ansvaret for en samlet maritim infrastruktur hos Kystverket.

Kystverkmusea er etatsmuseum for det norske Kystverket. Vi dokumenterer, utforsker og formidler denne sentrale delen av Norges historie.