Kystverkmusea i Troms og Finnmark

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark representerer region Troms og Finnmark i Kystverkmusea. Det er i særlig grad avdelingene i Gamvik og Berlevåg som arbeider med den maritime infrastrukturen.

Slettnes fyr

Slettnes fyr utenfor Gamvik ble oppført i perioden 1902 til 1905 og satt i drift 15. september 1905. Det hadde da i lang tid vært reist krav om at det måtte komme et fyr her. Havet er langgrunt, og kombinert med sterk strøm og hyppige uvær gjorde dette at leia forbi Slettnes var fryktet blant de sjøfarende.

Arbeidslaget som bygde fyret kom fra bygdene i Dalsfjorden på Sunnmøre. Første fyrvokter  ble Hans J. Hatteberg, som var sjef her i perioden 1905 til 1921.

Sletnes%2BFyranlegg%2Bved%2BGamvik1904.jpg

I 1922 fikk fyret tåkelur som gav et støt i en sirene hvert 30 sekund. At det til tider kunne være mye arbeid med drift av tåkeluren, kan man høre på dette intervjuet med fyrvokter Herman Johan Jensen, spilt inn jula 1939.

Under andre verdenskrig brukte tyskerne fyret som observasjonspost. Marineoffiserer kontrollerte da tenning av fyret. Det skjedde kun mens tyske konvoier passerte. Anlegget ble sprengt under tyskernes tilbaketrekning høsten 1944.

slettnes fyr vår -45.jpg

Våren 1945 ble det satt opp en provisorisk gasslanterne i toppen av restene av tårnet. Samme år ble gjenreisningen påbegynt. I 1948 stod den nybygde stasjonen ferdig, med boliger, maskinhus, naust, kai, og fyrtårn. Anlegget ble i sin helhet tegnet av arkitektene G. Blakstad og H. Munthe-Kaas. Det nye tårnet ble 39 m høyt, og har 9 trapper og 139 trappetrinn. Fyret er dermed Norges femte høyeste. Tåkesignalet kom på plass igjen i form av en totoners nautofon med rekkevidde 6 mil. Denne var i bruk fram til 1985. Det ble opprettet radiofyr på Slettnes i 1955, og året etter ble fyrstasjonen tilkoblet det lokale strømnettet. De ansatte med familier bodde fast på fyrstasjonen fram til 1973. Senere bodde kun de ansatte på fyret under sine tørn. Slettnes Fyr ble fredet av riksantikvaren i 1998, og ble som et av de siste fyrene i landet automatisert og avbemannet i 2005. Slettnes fyr eies i dag av Kystverket. I sommersesongen drives formidling, kafé og overnattingstilbud av Gamvik museum.

Slettnes, ettermiddag.jpg

Slettnes fyr, sen høst.

 

Berlevåg Havnemuseum

Mot slutten av 1800-tallet utbedret Havnevesenet en rekke mindre fiskerihavner i Finnmark. I Berlevåg viste disse tiltakene seg utilstrekkelige, og i 1913 begynte bygging av moloer. Med unntak for krigsårene pågikk dette prosjektet fram til 1974. Det er dermed blant 1900-tallets største infrastrukturprosjekter i Norge.

Svartoksmoloen anlegges2, Berlevåg 1956.jpg

Forholdene ble likevel ikke tilfredsstillende. Utviklingen i retning av større båter fortsatte, og satte nye krav til ei velfungerende havn. Mudring og anlegg av ytterligere en molo ble derfor gjennomført i 2015-16.

Berlevåg.jpg

Berlevåg havnemuseum holder til i det som tidligere var Statens havnevesens bygninger. Havnehistorien og anleggsarbeidernes liv står sentralt i utstillinger og øvrig formidling.

Museet vinter