Om Kystverkmusea

Kystverkmusea ble etablert i 2009. Formålet var å legge til rette for at sjøverts transport og den maritime infrastrukturens historie skulle bli gjenstand for forskning og formidling slik de andre samferdselsgrenene - vei-, jernbane- og luftfart - hadde vært i en årrekke.

Kystverkmusea arbeider med historie, kulturminner og kulturarv knyttet til Norges maritime infrastruktur: Fyr og seilingsmerker, havner og kanaler samt losvirksomhet. På 18- og 1900-tallet skjedde en rivende utvikling på dette feltet i regi av statlige etater: Losvesenet, Kanal- og Havnevesenet og Fyrvesenet. Deres arbeid spilte en avgjørende rolle for at Norge utviklet seg til å bli en moderne stormakt innen sjøfart, handel og fiskeri.

I vår tid ligger ansvaret for en samlet maritim infrastruktur hos Kystverket. Kystverkmusea arbeider både med den moderne etatens og de historiske forløpernes historie.

Etatsmuseet Kystverkmusea er organisert som et nettverk, og er representert i hver av Kystverkets fem regioner. Virksomheten i hver region er i særlig grad knyttet til enkelte representative anlegg. Ledelsen av etatmuseet er plassert ved Lindesnes Fyrmuseum.